Allgemeine Information

 1. ugoda

Deklination

Singular
 1. ugoda
 2. ugody
 3. ugodzie
 4. ugodę
 5. ugodą
 6. ugodzie
 7. ugodo
Plural
 1. ugody
 2. ugod
 3. ugodom
 4. ugody
 5. ugodami
 6. ugodach
 7. ugody