Allgemeine Information

 1. konwencjonalny

Komparation des Adjektives

 1. konwencjonalny
 2. konwencjonalniejszy
 3. najkonwencjonalniejszy

Deklination

male
 1. konwencjonalny
 2. konwencjonalnego
 3. konwencjonalnemu
 4. konwencjonalnego
 5. konwencjonalnym
 6. konwencjonalnym
 7. konwencjonalny
weiblich
 1. konwencjonalna
 2. konwencjonalnej
 3. konwencjonalnej
 4. konwencjonalną
 5. konwencjonalną
 6. konwencjonalnej
 7. konwencjonalna
Neutrum
 1. konwencjonalne
 2. konwencjonalnego
 3. konwencjonalnemu
 4. konwencjonalne
 5. konwencjonalnym
 6. konwencjonalnym
 7. konwencjonalne
Plural
 1. konwencjonalne
 2. konwencjonalnych
 3. konwencjonalnym
 4. konwencjonalnych
 5. konwencjonalnymi
 6. konwencjonalnych
 7. konwencjonalny