Allgemeine Information

 1. czytelny

Komparation des Adjektives

 1. czytelny
 2. czytelniejszy
 3. najczytelniejszy

Deklination

male
 1. czytelny
 2. czytelnego
 3. czytelnemu
 4. czytelnego
 5. czytelnym
 6. czytelnym
 7. czytelny
weiblich
 1. czytelna
 2. czytelnej
 3. czytelnej
 4. czytelną
 5. czytelną
 6. czytelnej
 7. czytelna
Neutrum
 1. czytelne
 2. czytelnego
 3. czytelnemu
 4. czytelne
 5. czytelnym
 6. czytelnym
 7. czytelne
Plural
 1. czytelne
 2. czytelnych
 3. czytelnym
 4. czytelnych
 5. czytelnymi
 6. czytelnych
 7. czytelny