Allgemeine Information

 1. popyt

Deklination

Singular
 1. popyt
 2. popytu
 3. popytowi
 4. popyt
 5. popytem
 6. popycie
 7. popycie
Plural
 1. popyty
 2. popytów
 3. popytom
 4. popyty
 5. popytami
 6. popytach
 7. popyty