Nomen
  1. mkinara
  2. wakinara
  3. NE
  4.  
  5. -