Nomen
  1. mshiriki
  2. washiriki
  3. NE
  4.  
  5. -