Nomen
  1. msoya
  2. misoya
  3. NE
  4.  
  5. -