Nomen
  1. utoshelezaji
  2. NE
  3. NE
  4.  
  5. -